[input-output-hk/cardano-sl] [CBR-347] Delete `IxSet’` (#3438)

Please do :+1: