[dashpay/dash] Fix copying of final binaries into dashcore-binaries (#2090)

@codablock pushed 1 commit.

1350902 Fix binary names in gitian-osx-signer.yml and gitian-win-signer.yml

Добавить комментарий